Cổng thông tin trực tuyến của chương trình SIPPO

September 21st, 2017

Từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 mọi quốc gia thành viên của SIPPO đều có trang thông tin trực tuyến của riêng từng quốc gia. 

Các nhà xuất khẩu và các Tổ chức hỗ trợ kinh doanh là đối tác của SIPPO tại quốc gia thành viên có thể truy cập trao đổi thông tin trực tiếp với văn phòng SIPPO qua cổng thông tin bằng ngôn ngữ bản địa.
Tất cả các quốc gia xếp theo thứ tự từ vần A như Albania đến V như Việt Nam, SIPPO đều sẽ cập nhật lên trang thông tin điện tử các hoạt động,thông tin về xuất nhập khẩu và các sự kiện sắp diễn ra.
Liên lạc với đội ngũ SIPPO tại quốc gia bạn.

Cộng Hòa An-ba-ni: www.sippo.al
Liên bang Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na: www.sippo.ba
Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a: www.sippo.mk
Cộng hòa Serbia: www.sippo.rs
Vương quốc Ma Rốc: www.sippo.ma
Cộng hòa Nam Phi: www.sippo.co.za
Cộng hòa Tuy-ni-di: www.sippo.tn
Cộng hòa Peru: www.sippo.pe
Cộng hòa Cô-lôm-bi-a: www.sippo.com.co
Cộng hòa Indonesia: www.sippo.id
Việt Nam: www.sippo.vn